Хикоялар 23.05.2023 Автор: Admin 19 0

ЧИКИНДИЛАР... (вокейлик асосида ёзилди)Бисмиллахир Рохманир Рохийм...
Ассалому алейкум азизларим...
Сог саломатмисизлар...

Мана бугун Питерда яна давомли ёмгир. Иш билан куп банд булиб сизларга янги хикояларимни етказиб бераолмаётганимдан хижолатдаман. Навбатдаги янги хикоямни сизларга хавола этаман мархамат...
Мен яшаяпман, мен борман! Хаёт жуда ажойиб. Иссик, ёкимли ва юмшок коронгулик. Лекин энг асосийси мен яшаяпман. Она, онажон мен шу ердаман, мен сиз билан хар доим. Мен сизни яхши кураман! Тушига хар доим шу нарсалар кирарди. 
Коллежда дарс вактида безовта булиб ранги окарганча, хатто укитувчисидан рухсат сурамаган холда синфхонадан югурганча чикиб кетди. Хожатхонада бир кун давомида иккинчи марта кунгли айниди. Рита нима булганини аллакачон тушунганди, у хомиладор булиб колганди. 
Ун олти ёшида она булишни хеч хам хохламаганди. У жуда хам ёш эди хали хомиладор булишга. Мактаб даври, хаётида хали канча кувончли кунлар кутиб турганлигини биларди. Онаси билиб колсачи бу дахшатку касални яширсанг иситмаси ошкор килади деб бекорга айтишмаган. Рита уша мудхиш тунни эслади.
Русланни харбий хизматга кузатган кунни эслади. Уни ажабтовур мотоцикли бор эди. Узи хам хушруй йигит булганлиги сабаб туман марказида жойлашган шахарчани кизлари барчаси унга ошик эди. Рита хам чиройли киз булганлиги сабаб Русланни унда кунгли бор эди. Улар бир бирини жуда оз фурсатда чин дилдан севиб колишга хам улгуришганди. Уша куни Руслан Ритани мотоциклида миндириб шахарчада сайр килдирди. Уларни курган кизлар Ритага жудаям хавас баъзилари эса хасад хам килишарди. Рита татар миллатига мансуб киз булиб жуда хам аклли эди. Ота онаси унга ишонарди. Шу пайтгача хеч качон ота онасини юзини ерга каратмаган эди. Уша куни кечда бироз спиртли ичимлик ичдида кандай килиб Русланни кучогига кирганини сезмай колди. 
Ритани яна кайт килгиси келди. Нима килиш керак? Болани олдириб ташлашни хаёлига хам келтирмаганди. У вужудида ривожланиб келаётган болани хали одам сифатида хисобламаётганди хам. У нима узи, куричак каби бир парча гуштда деб хисобларди. Негадир доим куз олдида ва хаёлида кум кук лолакизгалдокка тула дала куз олдида намоён буларди. Кулогига эса онажон, биз бу кенг далада мазза килиб сайр киламиз, гуллар терамиз ва кушларнинг ажойиб овозларини эшитамиз...деган ёш болачанинг овози эшитиларди....
-- Эххх сен ахмок кизааа!- дея чукур нафас олдида столни бир мушт урди. 
Унинг бошидаги сочи тукилган жойи асабийлашганидан кизариб кетди. Кузойнаги тушиб кетди, томогини таги эса силкиниб турарди. Рита эса икки кули билан юзини яширганча бурчакда утирарди. Отасининг бундай холатини биринчи марта куриши эди. Отаси аслида жуда босик ва огир инсон эди. Отасининг хозирги холати унга куркув солиб турганди. Рита хам нима килсин болани олдиришга пули йук эди. Шу сабабли хамма булган вокеани онасига гапириб берганди. Онаси билгач оиасига юмшокрок килиб тушунтирганди. Руслан хеч нарса булмагандек харбий хизматга кетди. Рита эса Русландан бу уни муаммоси эканлигини хам эшитишга улгурди. Уни онаси эса Ритани кучадаги бир бузук кизсан дея хакоратлаб хатто унга карамасдан кетди. 
-- Олдириб ташла!...- кичкирганча урнидан сакраб турди ва эшикни каттик ёпганча ташкарига чикиб кетди отаси. Эшикни зарбидан девордаги кум сувок хам бироз ларзага келиб тукилди. Рита эса краватда утирганча йигларди. 
...Онажон, сизга нима булди? Йигламанг, мен сизни яхши кураман. Илтимос, йигламанг. Мен жуда кам тушунаман лекин сиз узингизни ёмон хис килаётганингизни сезаяпман. Илтимос йигламанг деган овозларни вужудида усиб келаётган бир мургак калбдан янграётгандек туюларди. Бу овозлар уни аклдан оздираётгандек эди...
Орадан икки кун утиб Рита онаси билан касалхонага жунади. Оиланинг шаъни,к кизининг келажаги учун бир бегунох тугилажак фарзанддан кутилиш учун жунашди. Автобусда боришар экан, улар билмасдики бир гунохни изидан иккинчи гунохга кул уришаётганини. Тугрида уша норасидада нима гунох. Онаси кизига якинрок тикилиб олиб, бошини у томон энгашиб гапириб борарди. Ён атрофдагилар эшитмаслиги учун шундай килишга мажбур эди.Онасининг нафас олиши билан бирга аччик гапларидан ахволи янаям ёмонлашар юраги кисиларди. У хали тирикку, у хамма гапларни эшитсачи, тушунсачи, хис килаётган булсачи - шундай гаплар Ритани мияси укдек урилди.
 Ахир биз биология фанини укиганимизда билгандикку эмбрион у хали одамга ухшамайди хамку - дея узини узи тинчлантирди. Лекин нимагадир уша укиган биология китобидаги сузларни яъни хали уша она вужудидаги бола хеч нарсани хис килолмаслигини эслолмади. Бола эмас, хали бир парча этку дея узини хаёлидаги кечаётган уйларини тугирлаб куйди. 
-- Онажоннн!- автобус ичида ёш боланинг бакиргани эшитилди. 
Рита бир учиб тушди ва уй хаёлларидан чалгиди, бир зум юраги музлаб колгандек булиб, овоз чиккан томонга каради. Йук, бу овоз автобус эшиги олдида кисилган беш ёшлар чамасидаги бир кизчани овози эди. Тезрок бу дахшатдан кутилишим керак, булмаса жинни булиб колишим аник дея хаёлидан утказди. Бир пайт Ритани ортидан Онаси автобус эшиги томон итарди. Манзилга етиб келганига ишора килиб. 
Онажон, каерга кетяпмиз? Сизга куркинчлими! Менга хам куркинчли. Мен у ерга боришни хохламайман. Агар сизга куркинчли булса, демак у ер ёмон жой, хамма учун ёмон яна вужудидан овоз хаёлида эшитилди.
Рита йул йулакай бироз тинчланиб олди. Умуман олганда унчалик куркинчли эмас, унчалик кийин булмаган жаррохлик операцияси хатто огрик хам сезилмайди. Барибир хаёлида кечаётган уй ва саволлар тинчлик бермасди. Бола сеникими! Сен уз фарзандингни улдиришни хохлаяпсанми! Уни хеч канака айби йукку!
Касалхонага киришди. Онаси залда Ритани колдириб, узи врачнинг хузурига кириб кетди. Залда Рита бироз кутиб утириб зерикди. Узини чалгитиш учун ён атрофни кузатди. Бир кексарок санитарка уни ёнидан утиб кетаётиб, кулида кутариб кетаётган челакни копкогини тушуриб юборди. Челакни ташки томонига буёк билан гажак ёзувлар билан ЧИКИНДИЛАР деб ёзиб куйилганди. У челакда хеч канаканги кизикарли нарса йук эди. Челак ичида канакадир конга беланган латталар бормиди. Санитарка эгилиб челакни копкогини полдан олиб ёптида, эски резин шатагини таппилатиб йулида давом этди. Факат Рита челакдан келган бадбуй хиддан бурнини кули билан беркитиб бошка томонга бурилди. 
Мен курдим, челакда нима борлигини! Унда тугилмаган болаларнинг булаклари бор эди! Онажон, бу ерда тугилмаган болаларни тугилмасданок улдиришаркан! Бу ердан тез кочайлик! Онажон, ялиниб сурайман, илтимос мени бу дахшатли ердан олиб кетинг! Мени бу ерда улдиришади, мен яшашни хохлайман! Онажонн яна хаёлида шу овозлар эшитилди.
-- Она, мен хам кутилмаган вактда пайдо булганимда сиз хам шу ерга келган булармидингиз?- дея ранглари окариб паст овозда Рита онасидан суради.
-- Ахмокона савол бермасдан жим утир. Бу карор сен учун, оиламиз шаъни учун энг тугри йул!- деди аччикланиб.
-- У учун- чи?- секин овозда шивирлаб гапирди Рита.
-- Ким учун?- онасининг овозидан кахр пайдо булиб суради.
-- Мени болам учун!
-- Хали хеч канака бола йук. Укиш керак эди, кечалари билан сангиб юрмасдан!- дея гапириб юборди онаси узини тийиб туролмасдан.
Ритани онасини гапларидан йиглаб юборди. Ахир жуда акл хушли киз эдику. Бир кун шайтон уни йулдан урди. Ланъат булсин уша кунга дея афсус чекарди. Онаси эса айтган гапидан афсусланиб кизини овутишга харакат килди. Она барибир онада. 
-- У оддий бир эмбрион, хатто хали уни мияси пайдо булгани йук кетдик ичкарига бизни навбат келди!- дея кизини кулини кисди.
  Совук, барча асбоблар билан таьминланган жаррохлик хонаси кирган одамни дахшатга соларди. Генеколог стули олдидаги стул устида ялтираб турган жаррохлик медицина асбоб ускуналари тахланган турарди. Врач эса мулойим, хушмуомилали бакалокрок инсон эди. Калби пок врач аёлдек куринди. Рита уни кузларига караганда уни калби покиза инсонлигини тушунди. Врач аёлнинг калби пок куриниши хаммаси ёлгон эди. Врачнинг иши шунака, Ритага хам, уни хавотирига хам тупурганди.-- Кани, кизим, ечининг!- дея Ритага диванни курсатиб ишора килди врач аёл.
Онажон, ёлвораман, мени бериб юборманг! Ахир мен сизни яхши кураманку Онажон! Мен яшашни хохлайман! Факат яшашни Онажоонн!!!
Шу пайт Ританинг вужудидан шундай овоз эшитилгандек булди. Мана шу хаёлидаги гаплардан кейин Рита куп нарсага акли етиб, улгайгандек булиб колди.
-- Ота, хохласангиз мени уйдан хайдаб юборинг, лекин мен уз боламни улдирмайман!- дея Рита хар кандай жавобга тайёр эди, чунки у аклан улгайиб булганди. 
Кенг ва кум кук далада иккаласи сайр килиб юришарди. Болача лолакизгалдокни томири билан узиб югурганча Онасига тутказди.
-- Онажон, мен сизни яхши кураман!- дея жажжи кулчалари билан Ритани кучиб турарди.
Азизларим бу хикоямни ибрат учун ёздим. Хулоса чикариш хар бир инсонни узига хавола. Хеч бир ёш сингилларимиз уз йулидан адашишмасин. Аллох барчамизни уз панохида асрасин деб хар доимгидек сизлар соглик тилаб колувчи хаваскор ижодкор. 
Крик Души Шухрат


 👇 Seriallar qismini tanlang 👇 
TARJIMA KINOLAR
Новые статьи